Algemene voorwaarden1. Definities:

1.1 Uitgever: rioolFest.

1.2 Adverteerder: degene die, voor zichzelf of op last van een adverteerder, een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een advertentie.

2. Algemeen:

2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Afwijkende voorwaarden van adverteerders zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de uitgever zijn aanvaard voor een specifiek geval.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen de uitgever en adverteerder zijn overeengekomen.

3. Contract:

3.1 De contractstermijn (maximaal 12 achtereenvolgende maanden) wordt geacht te zijn ingegaan op

 • de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing vóór de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden;
 • de vijftiende van de maand, indien de plaatsing op of na de vijftiende dag heeft plaatsgevonden. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die termijn van drie maanden.

3.2 Losse advertenties kunnen, indien de adverteerder dit verlangt, worden begrepen in een later door deze af te sluiten advertentiecontract. Aan dit contract wordt een terugwerkende kracht verleend over een periode van ten hoogste 4 maanden.

3.3 Het is niet toegestaan door het combineren van advertentiepubliciteit op één contract derden te doen profiteren van het voor dit contract geldende tarief.

4. Uitbreiding:

Gedurende de looptijd van het advertentiecontract kan de gecontracteerde advertentieruimte één of meerdere malen worden uitgebreid, zonder verlenging van de overeengekomen termijn. Het lagere tarief wordt vanaf de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de uitbreiding tot stand kwam, op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast.

5. Annulering:

5.1 Indien een advertentiecontract wordt geannuleerd omdat zich naar het oordeel van de uitgever gegronde redenen voordoen om de reclame te staken, of indien de gecontracteerde advertentieruimte op de expiratiedatum niet is verbruikt, dient voor het aantal verbruikte millimeters op basis van het hiervoor geldende tarief te worden bijbetaald.

5.2 Annuleringen van advertenties door de adverteerder worden uitsluitend geaccepteerd indien deze schriftelijk binnen het daarvoor geldende tijdsbestek (afsluittijd) in het bezit van de uitgever zijn. De uitvoering van correcties, doorgegeven na afsluittijd, kan nimmer worden gegarandeerd.

6. Tariefsverhoging:

Eventueel tijdens de looptijd van het advertentiecontract doorgevoerde tariefsverhogingen gelden – tot een maximum van 15% per contractsduur – eveneens voor de nog op het contract af te nemen advertentieruimte. Het is de adverteerder toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage, waarmee de tarieven worden verhoogd.

7. Advertentie:

De advertenties worden gezet in minimaal een 8-punts letter.

8. Technische kosten; eigendom materiaal:

8.1 Indien een reclamebemiddelaar geen compleet materiaal in de vorm van goed reproduceerbare afdrukken resp. fotoprints aanlevert, behoudt de uitgever zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen minimaal € 15,-.

8.2 Indien niet binnen drie maanden na plaatsing van de advertentie het advertentiemateriaal schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft de uitgever het recht om dit materiaal te vernietigen.

8.3 Het door of namens de uitgever vervaardigde materiaal blijft eigendom van de uitgever. De intellectuele eigendom van het door of namens de uitgever vervaardigde materiaal berust bij de uitgever.

9. Voorbehoud:

De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor:

A. tekst en vorm van alle advertenties die voor plaatsing worden aangeboden, overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te wijzigen;

B. zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren.

10. Aansprakelijkheid:

De uitgever is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet correct of niet tijdig plaatsen van advertenties. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van de betreffende advertentie(s). De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart de uitgever voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties en zal tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.

11. Klachten:

Klachten over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk een maand na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen klacht is ontvangen wordt de debiteur geacht accoord te zijn met de nota. Klachten omtrent fouten in telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of door fouten, ontstaan door onduidelijk handschrift van de adverteerder/opdrachtgever, worden niet geaccepteerd. Klachten over afwijking van kleur en/of sluitwerk worden eveneens niet geaccepteerd.

12. Plaatsing:

Met verzoeken om plaatsing op een bepaalde plaats in de krant zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden binnen het kader van de technische mogelijkheden en de redelijkheid ten opzichte van andere advertenties. Garantie voor een aangegeven plaats wordt niet gegeven.

13. Betaling:

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW. Indien geen sprake is van vooruitbetaling, dient de betaling in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

14. Slotbepalingen:

14.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aantasten.

14.2 Op alle met de uitgever gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

rioolFest 2007 afgelast


•slecht nieuws:
Helaas ben ik genoodzaakt om het rioolFest -zoals was gepland voor mei, 2007 in Hilversum- af te lasten.

Dit in verband met het ontbreken van financieële middelen om een
verantwoorde organisatie neer te zetten.

•goed nieuws:
Even wat extra tijd en lucht om de kracht van het rioolFest in de diepte stabiel te kunnen organiseren.

null

Op naar 2008!
alive en groet
Willem Davids
organisator

www.rioolfest.nl

[UPD] aanleg STAMRIOOL Hilversum … ‘De buizen gaan de grond in’


Woensdag 11 april vindt de rondleiding plaats.

rioolbericht – related met ‘rioolFest’ – www.rioolFest.nl

Het aannemingsbedrijf Ooms Constructions BV is vorig na-jaar begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het eerste gedeelte van het stamriool Anna’ s Hoeve.

1e bericht

Het stamriool is het verzamelriool dat al het rioolwater van (globaal) de helft van Hilversum zal transporteren naar de nieuwe door Waternet (voormalig DWR) te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie in Anna’ s Hoeve.

Dit eerste gedeelte van het riool is een technisch bijzondere klus. De rioolbuizen hebben een inwendige diameter van 2,80 meter en een lengte van 3,00 meter.
Producent Socea uit België levert, als één van de drie bedrijven in Europa die in staat zijn betonbuizen van zo’n dergelijk omvang te maken, deze zgn. plaatstalen kernbuizen. Door problemen met onvoorziene grondwaterstromen is de aanleg uitgesteld.
Nu er extra voorzieningen voor grondwateronttrekking zijn aangekocht en de lozing van dit grondwater is afgestemd met partijen als Provincie, Waternet en GNR is het gereed voor uitvoering.


1 van 4 foto’s
Op dit moment is het dan zover. De buizen gaan eindelijk de grond in en wilt u dit meemaken dan kunt u zich melden bij het secretariaat UCT.

> Woensdag 11 april vindt de rondleiding plaats.
> Verzamelpunt: de ingang van de Voetbalclub de Zebra’s.
> Aanvang: 13.30 uur

> Aanmelden:
> R.Bouwer/secr. UCT
> Telnrs: 2657 óf 2674
> Emailadres: r.bouwer@hilversum.nl

rioolFest in 2007


rioolFest© in 2007

 • rioolFest© | homepage
  • the Netherlands, Hilversum, May 16-20 (CANCELED)

   • NEWS and RELEASES
   • CALENDAR and SCHEDULE
    • LOCATIE(S)
    • THEMA(S)
    • IN THE PRESS
    • IN MEDIA

Fish ‘n Flush is now in stock


https://i0.wp.com/lh5.ggpht.com/abramsv/SK5eSA12nkI/AAAAAAAAba0/D3Hv0EbjPrk/s640/345654yrtrgder.jpg“…Renovators die van het huis het leven aan de kleinste ruimte in hun huis kijken te brengen hebben nu de kans — met een toilet dat als aquarium verdubbelt.

De vloed van Vissen ‘n is een duidelijke tweedelige toilettank die een standaardtoilettank vervangt, met een see-through aquarium dat verpakt rond een conventionele toilettank…”

$299.00

Reuters/Folder

www.rioolfest.nl