rioolFest Aperitivo: photo report


Five years official foundation with many new plans and new team member: André van Os.

https://i0.wp.com/farm8.staticflickr.com/7387/10605871153_1fe34e5589.jpgPhotos:  http://www.flickr.com/photos/dakfiets/tags/rioolfest131031/

2013 – rioolFest receptie – ‘Aperitivo’


5-year-anniversaryWelkom op deze special pagina!

31 Oktober  2013 bestaat onze professionele organisatie van dit opvallende Festival exact 5 jaar.

Het lijkt ons daarom een leuk idee om met iedereen die in de afgelopen jaren zijn of haar  rioolFest-bijdrage heeft geleverd een glaasje te heffen (enzo ..)
Immers; dank zij deze groep mensen heeft het rioolFest ondertussen nationale- en internationale -naam en faam gemaakt.
Nieuw in de organisatie en Hartelijk Welkom geheten!!! André van Os

 • ‘Aperito’
  • Hilversum, Oct 31
   • NEWS and RELEASES
    • 5 year Foundation: Stichting rioolFest’
   • PROGRAM and SCHEDULE
    • program and schedule:
     • 17:00-20:30u
    • location:
     • Hilversum
   • IN MEDIA

2008 – Three Cheers for our Foundation


Oct 31, 2008
From ‘friends club‘ To ‘official foundation‘.

“… the (do) promote and improve the image of the sewer in the Netherlands and abroad and also all that with one and another directly or indirectly related or may be conducive thereto, all in the broadest sense of the word; … “

‘rioolFest’ wordt ‘Stichting rioolFest

~ het rioolFest bestuur ~

vlnr:

Willem Davids (voorz.)
Lucas de Haas (secr.)
Frank Zwertbroek (fin.)

rfbestuur3

voorlopig rioolFest kantoor

concept posted

De stichting rioolFest heeft ten doel:

 • 1.
  • het (doen) bevorderen en verbeteren van het imago van het riool in Nederland en daarbuiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord; …
Advertentiemogelijkheden

Advertentiemogelijkheden


Support ‘rioolFest’ door te adverteren op deze website!

Op deze pagina vindt u de advertentiemogelijkheden.

 

Neem voor vragen direct contact met ons op.

Advertentievormen

Grote banner

In caroussel op voorpagina:
Als ‘Intro #’.
Voorbeeld op ware grote: (click)

ad_grt3


Kleine banner-1

Op voorpagina;
Links bovenaan, cq. in overleg.
Voorbeeld op ware grote: (click)

ad_kln


Kleine banner-2

Op alle berichtenpagina’s;
Rechts bovenaan, cq. in overleg.
Voorbeeld op ± ware grote: (click)

ad_kln


Tekstadvertentie

Op alle berichtenpagina’s;
Rechts bovenaan, cq. in overleg.
Max 140 karakters.


Tarieven

Bannertype Prijs
Grote banner: € 125,-
Kleine banner-1: € 85,-
Kleine banner-2: € 75,-
Tekstadvertentie: € 45,-

Banners worden minimaal 4 weken aaneengesloten geplaatst.
De tarieven gelden per 4 weken.

Posities

In overleg

Bestandsformaten

Bij voorkeur

 • JPG/ JPEG
 • GIF (evt. animated)

Tip: zorg ervoor dat aangeleverde banners een vaste achtergrondkleur hebben
(niet transparant). Hiermee voorkom je dat ze onleesbaar worden op de website. 

Slot

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW
Op orders zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

______________________________________________________________

Adverteerders

Overzicht

Algemene voorwaarden1. Definities:

1.1 Uitgever: rioolFest.

1.2 Adverteerder: degene die, voor zichzelf of op last van een adverteerder, een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een advertentie.

2. Algemeen:

2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Afwijkende voorwaarden van adverteerders zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de uitgever zijn aanvaard voor een specifiek geval.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen de uitgever en adverteerder zijn overeengekomen.

3. Contract:

3.1 De contractstermijn (maximaal 12 achtereenvolgende maanden) wordt geacht te zijn ingegaan op

 • de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing vóór de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden;
 • de vijftiende van de maand, indien de plaatsing op of na de vijftiende dag heeft plaatsgevonden. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die termijn van drie maanden.

3.2 Losse advertenties kunnen, indien de adverteerder dit verlangt, worden begrepen in een later door deze af te sluiten advertentiecontract. Aan dit contract wordt een terugwerkende kracht verleend over een periode van ten hoogste 4 maanden.

3.3 Het is niet toegestaan door het combineren van advertentiepubliciteit op één contract derden te doen profiteren van het voor dit contract geldende tarief.

4. Uitbreiding:

Gedurende de looptijd van het advertentiecontract kan de gecontracteerde advertentieruimte één of meerdere malen worden uitgebreid, zonder verlenging van de overeengekomen termijn. Het lagere tarief wordt vanaf de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de uitbreiding tot stand kwam, op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast.

5. Annulering:

5.1 Indien een advertentiecontract wordt geannuleerd omdat zich naar het oordeel van de uitgever gegronde redenen voordoen om de reclame te staken, of indien de gecontracteerde advertentieruimte op de expiratiedatum niet is verbruikt, dient voor het aantal verbruikte millimeters op basis van het hiervoor geldende tarief te worden bijbetaald.

5.2 Annuleringen van advertenties door de adverteerder worden uitsluitend geaccepteerd indien deze schriftelijk binnen het daarvoor geldende tijdsbestek (afsluittijd) in het bezit van de uitgever zijn. De uitvoering van correcties, doorgegeven na afsluittijd, kan nimmer worden gegarandeerd.

6. Tariefsverhoging:

Eventueel tijdens de looptijd van het advertentiecontract doorgevoerde tariefsverhogingen gelden – tot een maximum van 15% per contractsduur – eveneens voor de nog op het contract af te nemen advertentieruimte. Het is de adverteerder toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage, waarmee de tarieven worden verhoogd.

7. Advertentie:

De advertenties worden gezet in minimaal een 8-punts letter.

8. Technische kosten; eigendom materiaal:

8.1 Indien een reclamebemiddelaar geen compleet materiaal in de vorm van goed reproduceerbare afdrukken resp. fotoprints aanlevert, behoudt de uitgever zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen minimaal € 15,-.

8.2 Indien niet binnen drie maanden na plaatsing van de advertentie het advertentiemateriaal schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft de uitgever het recht om dit materiaal te vernietigen.

8.3 Het door of namens de uitgever vervaardigde materiaal blijft eigendom van de uitgever. De intellectuele eigendom van het door of namens de uitgever vervaardigde materiaal berust bij de uitgever.

9. Voorbehoud:

De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor:

A. tekst en vorm van alle advertenties die voor plaatsing worden aangeboden, overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te wijzigen;

B. zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren.

10. Aansprakelijkheid:

De uitgever is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet correct of niet tijdig plaatsen van advertenties. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van de betreffende advertentie(s). De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart de uitgever voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties en zal tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.

11. Klachten:

Klachten over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk een maand na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen klacht is ontvangen wordt de debiteur geacht accoord te zijn met de nota. Klachten omtrent fouten in telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of door fouten, ontstaan door onduidelijk handschrift van de adverteerder/opdrachtgever, worden niet geaccepteerd. Klachten over afwijking van kleur en/of sluitwerk worden eveneens niet geaccepteerd.

12. Plaatsing:

Met verzoeken om plaatsing op een bepaalde plaats in de krant zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden binnen het kader van de technische mogelijkheden en de redelijkheid ten opzichte van andere advertenties. Garantie voor een aangegeven plaats wordt niet gegeven.

13. Betaling:

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW. Indien geen sprake is van vooruitbetaling, dient de betaling in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

14. Slotbepalingen:

14.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aantasten.

14.2 Op alle met de uitgever gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.